Algemene voorwaarden overnameplatform

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten vast te stellen waaronder gebruik kan worden gemaakt van het FVF overnameplatform.

Artikel 1: Definities

De volgende begrippen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

“Algemene voorwaarden” verwijst naar onderhavige algemene voorwaarden, de handleiding en de privacyverklaring.

“Dienst” verwijst naar de door FVF aangeboden online dienst die erin bestaat verkopers en/of kopers van een verzekeringsportefeuille in contact te brengen met respectievelijk geïnteresseerde kopers en/of verkopers van een verzekeringsportefeuille, met dien verstande dat de eventuele afwikkeling van een verkoop/koop in gelijk welke vorm niet tot de dienst behoort.

“FVF overnameplatform” verwijst naar het door FVF uitgebate online platform dat toegankelijk is via de pagina www.fvf.be/overnameplatform en via dewelke de dienst wordt aangeboden. Het FVF overnameplatform is voor iedereen toegankelijk na aanmaak van een profiel en inlog. Bepaalde functies zijn enkel voorbehouden voor FVF-leden: zij kunnen een verzekeringsportefeuille als “gezocht” opgeven en hebben toegang tot de te koop aangeboden verzekeringsportefeuilles. Niet-leden kunnen van voorgaande diensten geen gebruikmaken. De functies voor niet-leden beperken zich tot het te koop aanbieden van de verzekeringsportefeuille en reageren op de gezochte verzekeringsportefeuilles door FVF-leden.

“Gebruiker” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een profiel heeft aangemaakt op het FVF overnameplatform.

“Handleiding” verwijst naar alle aanwijzingen en voorschriften die FVF op het overnameplatform ter beschikking stelt van de gebruiker.

“Koper” verwijst naar een FVF-lid die een profiel heeft aangemaakt om informatie te krijgen over een verzekeringsportefeuille die te koop wordt aangeboden of om bekend te maken geïnteresseerd te zijn in de overname van een door hem gedefinieerde verzekeringsportefeuille.

“Logingegevens” verwijst naar de gebruikersnaam (het e-mailadres) en het paswoord gekozen door de gebruiker bij registratie op het FVF overnameplatform waarbij het paswoord bestaat uit minimaal 8 karakters waarvan minstens één hoofdletter, één cijfer en één speciaal teken.

“Persoonsgegevens” verwijst naar iedere informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Privacyverklaring” verwijst naar de privacyverklaring in de ruime zin van FVF die deel uitmaakt van de algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op www.fvf.be, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd of geactualiseerd wordt.

“Privacywetgeving” verwijst naar Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wet tot bescherming van persoonsgegevens van 30 juli 2018, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd wordt.

“Profiel” verwijst naar een profiel aangemaakt door een gebruiker op het FVF overnameplatform.

“Verkoper” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon (een FVF-lid of een niet-lid) die een profiel heeft aangemaakt om informatie te krijgen over een verzekeringsportefeuille die als gezocht zijn opgegeven of om een verzekeringsportefeuille over te dragen.

“Verzekeringsportefeuille” verwijst naar de verzekeringsportefeuille die door een verkoper te koop wordt aangeboden of door een koper wordt geprospecteerd op het FVF overnameplatform.

Artikel 2: Handleiding

De handleiding die FVF ter beschikking stelt van de gebruikers maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

In deze handleiding staan de functionaliteiten alsook de werkingsmodaliteiten van het FVF overnameplatform beschreven. De gebruiker kan zich tevens informeren bij FVF over de functionaliteiten die via het FVF overnameplatform beschikbaar zijn.

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de handleiding en van alle uitleg die hij nodig acht om van het FVF overnameplatform gebruik te maken.

De gebruiker verbindt er zich toe alle voorschriften met betrekking tot het FVF overnameplatform en de gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. In geval van tegenstrijdigheid tussen de handleiding en de algemene voorwaarden, zullen de algemene voorwaarden primeren.

FVF kan de handleiding te allen tijde wijzigen.

Artikel 3: Doelstelling en rol van FVF

Het FVF overnameplatform is een initiatief en tevens eigendom van FVF. Het FVF overnameplatform wordt beheerd door FVF en is terug te vinden via de pagina www.fvf.be/overnameplatform.

Het FVF overnameplatform is een online dienst waar verkopers van verzekeringsportefeuilles en potentiële kopers van verzekeringsportefeuilles met elkaar in contact kunnen komen.

Enkel FVF-leden kunnen een verzekeringsportefeuille als gezocht opgeven. Zowel FVF-leden als niet-leden kunnen hun verzekeringsportefeuille te koop aanbieden.

De informatie met betrekking tot de verzekeringsportefeuille op het FVF overnameplatform wordt uitsluitend verstrekt en beheerd door de verkoper/koper. Desgevallend dient de gebruiker wijzigingen aan te brengen aan zijn zoekertje en/of het zoekertje offline te plaatsen.

Het FVF overnameplatform vormt in geen geval een aanbod in juridische zin van een verkoper noch van FVF en kan enkel beschouwd worden als een bereidheid van een verkoper om in contact te treden met geïnteresseerde kopers.

Indien een verkoper/koper reageert op een gezochte verzekeringsportefeuille/te koop aangeboden verzekeringsportefeuille, geeft hij zijn naam, e-mailadres en bericht door. Deze reactie en gegevens zijn enkel zichtbaar voor de persoon die het zoekertje heeft geplaatst en worden enkel aan hem bezorgd. De koper/verkoper heeft op dit moment de keuze om hier al dan niet op in te gaan. Enkel indien hij beslist op deze reactie in te gaan, worden de gegevens die hij heeft ingevuld uitgewisseld. Hier stopt de dienst. Via het FVF overnameplatform kan niet worden overgegaan tot effectieve overdracht van de verzekeringsportefeuille.

Alle verdere onderhandelingen met betrekking tot een eventuele overdracht verlopen niet via het FVF overnameplatform en FVF verleent geen advies over de verkoop/koop van de verzekeringsportefeuilles aan een verkoper of aan een koper via het FVF overnameplatform. In geen geval voert FVF een onderzoek uit naar de opportuniteit van de verkoop/koop van de verzekeringsportefeuille.

Geïnteresseerde kopers/verkopers dienen elke koop/verkoop van een verzekeringsportefeuille naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen investerings-, fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere adviseurs te raadplegen. De koper erkent zelf de verantwoordelijkheid te dragen om zich verder te informeren gedurende de onderhandelingsfase en waar nodig professioneel advies in te winnen.

Artikel 4: Registratie

Om ten volle gebruik te kunnen maken van het FVF overnameplatform dient men zich te registeren als gebruiker en een profiel aan te maken.

Tijdens het registratieproces kiest de gebruiker zijn logingegevens. De gebruiker staat in voor de veiligheid van het gekozen paswoord. Het gebruik van een paswoord van minimaal 8 karakters bestaande uit minstens één hoofletter, één cijfer en één speciaal teken is vereist.

De logingegevens zijn bestemd voor strikt persoonlijk gebruik van de gebruiker en mogen onder geen enkel beding aan derden worden meegedeeld. De gebruiker draagt hiertoe de volledige verantwoordelijkheid.

Het registratieproces is slechts volledig en het profiel zal slechts worden geactiveerd na aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden. Het aanmaken van een profiel houdt in dat de gebruiker vooraf kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en zich hiermee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

Door de registratie en het aanmaken van een profiel, komt er een contractuele relatie tussen de gebruiker enerzijds en FVF anderzijds tot stand. Deze contractuele relatie wordt beheerst door de algemene voorwaarden.

FVF-leden koppelen hun profiel aan hun lidmaatschap bij FVF door het invoeren van de inloggegevens die zij kregen van FVF om toegang te krijgen op de exclusieve ledenzone op www.fvf.be.

Artikel 5: Gebruiksrecht

Het FVF overnameplatform behoort tot de exclusieve eigendom van FVF. Het aanmaken van een profiel bij het FVF overnameplatform geeft de gebruiker een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht tot gebruik van de website.

De gebruiker verbindt er zich toe zijn gebruiksrecht inzake het FVF overnameplatform enkel aan te wenden voor eigen rekening en niet voor rekening van andere personen dan de gebruiker. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn gebruiksrecht van het FVF overnameplatform, in welke vorm dan ook, over te dragen of beschikbaar te stellen aan enige derde.

De gebruiker verbindt er zich verder toe zijn gebruiksrecht inzake het FVF overnameplatform op een normale en zorgvuldige wijze uit te oefenen.

Artikel 6: Gegevens en confidentialiteit

De verkoper aanvaardt dat de door hem in de te koop aangeboden verzekeringsportefeuille ingevulde gegevens zichtbaar zijn voor de andere gebruikers (enkel FVF-leden) die actief zijn op het FVF overnameplatform, teneinde een koper in staat te stellen om te beoordelen of hij al dan niet wenst te reageren op een te koop aangeboden verzekeringsportefeuille.

De koper aanvaardt dat de door hem in de gezochte verzekeringsportefeuille ingevulde gegevens zichtbaar zijn voor de andere gebruikers (zowel FVF-leden als niet-leden) die actief zijn op het FVF overnameplatform, teneinde een verkoper in staat te stellen te beoordelen of hij al dan niet wenst te reageren op een gezochte verzekeringsportefeuille.

De gebruiker verklaart en waarborgt dat de informatie die verstrekt wordt op het FVF overnameplatform juist, volledig, waarheidsgetrouw, accuraat, niet misleidend, up-to-date en consistent is en dat hij geen inhoud plaatst die een inbreuk uitmaakt op de rechten van derden. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie en het beheer van zijn eigen zoekertje.

De gebruiker verbindt zich er toe om vertrouwelijke informatie, ongeacht de manier waarop ze deze verkregen hebben, van andere gebruikers:

  • Te allen tijde strikt vertrouwelijk te houden;
  • Niet bekend te maken aan derden zonder voorafgaand akkoord van de andere gebruiker;
  • Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor informatie via het FVF overnameplatform wordt verstrekt.

Artikel 7: Beschikbaarheid, toegang en beveiliging

Teneinde gebruik te kunnen maken van het FVF overnameplatform dient de gebruiker te beschikken over een computer uitgerust met de nodige communicatie- en beveiligingssoftware en een internetverbinding.

FVF biedt geen waarborgen voor het ononderbroken en foutloos functioneren van het FVF overnameplatform en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van het FVF overnameplatform.

FVF verbindt er zich toe om een hoog beveiligingsniveau na te streven door middel van informaticabeschermingsmechanismen op verschillende niveaus. Evenwel verleent FVF geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg aangaande de veiligheid van het FVF overnameplatform.

Toegang tot het FVF overnameplatform is tijdelijk en kan te allen tijde door FVF worden opgeschort, stopgezet of aangepast, zelfs zonder verwittiging, voor onderhoud, herstel en/of andere doeleinden.

Bij gebruik van foutieve logingegevens zal de toegang tot het FVF overnameplatform worden ontzegd.

Het niet naleven van enige verbintenis en/of bepaling uit deze algemene voorwaarden kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het profiel en het verbieden van toegang tot het FVF overnameplatform zonder enige verschuldigde opzegging of schadevergoeding in hoofde van FVF.

Artikel 8: Eigendomsrechten

De inhoud van het overnameplatform, met inbegrip van alle informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van FVF en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker  verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FVF. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van FVF of een derde te gebruiken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het ter beschikking stellen van het FVF overnameplatform houdt geenszins een garantie in omtrent de mogelijkheid tot het vinden van verkopers/kopers en de mogelijkheid tot verdere onderhandelingen.

FVF aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de inhoud en de geldigheid van de aangeboden of de aangevraagde informatie, die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de aanbieder of de aanvrager van deze informatie.

In het bijzonder wordt geen enkele financiële informatie door FVF op haar juistheid gecontroleerd en bijgevolg garandeert FVF dan ook geen juistheid van de aangeboden informatie. Evenmin verstrekt FVF financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies aan de gebruiker in het kader van het FVF overnameplatform.

In geen geval kan FVF aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van het overnameplatform. Evenmin kan FVF aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit:

  • Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de gegevens;
  • Het gebruik van de gegevens;
  • Verlies, diefstal of misbruik van logingegevens;
  • Het niet, niet tijdig of slecht functioneren van de elektronische verbinding, de site en de gebruikte soft- en hardware;
  • Cyberaanval;
  • Misbruik en/of manipulatie door derden van de internetsite of elektronische verbinding, inclusief het verloren gaan van gegevens, waardoor er sprake zou zijn van bedrijfsschade, winstderving of welke schade dan ook.

Het FVF overnameplatform kan links of referenties bevatten naar andere websites.  FVF draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referenties wordt bekomen. Deze links worden u louter informatief meegedeeld. FVF aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie verstrekt op externe websites, noch voor het beleid. FVF staat evenmin garant voor de veiligheid van websites waarnaar verwezen wordt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van doorverwijzing van hyperlinks naar andere websites. Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze website voorstellen.

Een tekortkoming in het nakomen van een verbintenis als gevolg van overmacht kan niet leiden tot aansprakelijkheid.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot de bestuurders en de medewerkers van FVF.

Voor de gevallen waar FVF aansprakelijk zou gesteld worden naar aanleiding van de toepassing van deze algemene voorwaarden, zal zij enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de directe schade die uit de inbreuk voortvloeit, en dit beperkt tot een bedrag van maximaal 5.000 EURO.

Artikel 10: Privacy

De persoonsgegevens van de natuurlijke persoon-gebruiker worden door FVF, verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van FVF.

Artikel 11: Klachten

De gebruiker dient zijn klacht te richten tot FVF, die zorgt voor de verdere afhandeling van de klacht t.a.v. FVF, Autolei 250, 2160 Wommelgem, of via email gericht aan info@fvf.be.

Artikel 12: Wijziging

FVF kan de inhoud van de algemene voorwaarden te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen.

Artikel 13: Rechtspraak

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij een eventueel geschil in kader van deze algemene voorwaarden zijn exclusief de rechtbanken en hoven van Antwerpen bevoegd.