Baanbrekend arrest:CRELAN werd veroordeeld

19-06-2020

De kogel is door de kerk. Vanuit FVF zijn wij verheugd om onze leden in kennis te stellen van een mijlpaalarrest dat werd geveld door het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij het commercieel beleid van een bank– of verzekeringsprincipaal (lees: de “macht” van de banken) niet almachtig is en wordt gelimiteerd door hun verplichting tot respecteren van bestaande contracten en overeenkomsten (handelsagentuurovereenkomsten).

Vanuit FVF hebben wij bewust ervoor gekozen deze communicatie pas nu aan u te bezorgen, en niet vroeger zoals o.a. andere beroepsverenigingen op de markt, omdat de termijn om cassatieberoep aan te tekenen immers nog niet was verstreken.

Eerdere communicatie leek ons namelijk koren op de molen te zijn voor CRELAN en wij wensten in geen enkel opzicht dit dossier te ondermijnen en dus CRELAN al zeker niet tot andere inzichten (lees: aantekenen van cassatieberoep) te brengen.

Een woordje uitleg.. Waarover gaat dit arrest?

De klacht van enkele CRELAN-agenten (voorheen CENTEA-agenten) dateert al van enkele jaren terug.

Zij stapten naar de rechtbank uit protest tegen CRELAN die - ingegeven door een nieuw commercieel beleid - druk op hen uitoefende en hen als het ware dwong tot exclusiviteit voor kredieten en preferente bankpartners voor verzekeringen.

Deze CRELAN-agenten hadden allen voordien een overeenkomst met CENTEA waardoor ze hun volledige onafhankelijkheid als krediet– en verzekeringsmakelaar behielden en dus als “onafhankelijke” makelaars ook andere kredieten en verzekeringen aan hun klanten konden aanbieden. CENTEA werd nadien overgenomen door LANDBOUWKREDIET. Deze twee instellingen fusioneerden in 2013 tot CRELAN.

Een nieuwe wind en dus commercieel beleid was het gevolg waarbij CRELAN haar agentennetwerk wenste te stroomlijnen in één enkele richting namelijk de onafhankelijkheid van de krediet– en verzekeringsmakelaar op de helling zetten door hen te dwingen exclusief samen te werken met CRELAN voor kredieten en met haar preferente partners voor wat de verzekeringen betreft.

Wie niet toehapte, kreeg de rekening gepresenteerd.

Immers zij die zich niet wensten te schikken naar dit beleid van CRELAN, zagen hun kosten systematisch verhoogd worden en werden uitgesloten van financiële tegemoetkomingen. Het behoeft tevens weinig betoog dat dit eveneens voor de consument gevolgen had.

Met andere woorden CRELAN-agenten die zich niet zouden conformeren naar het beleid van CRELAN werden in se onder druk gezet en gedwongen om hun bankportefeuille te verkopen. Voor deze CRELAN-agenten (voormalige CENTEA-agenten) impliceerde dit dat hun oorspronkelijke handelsagentuurovereenkomst met CENTEA een lege doos zou zijn.

Zij stapten dan ook naar de rechter daar CRELAN geen gehoor gaf aan hun zorgen en enig minnelijk vergelijk vruchteloos bleek. Het Hof van Beroep te Antwerpen gaf hen nu ook gelijk. CRELAN dient de initiële overeenkomst (handelsagentuurovereenkomst) van CENTEA te eerbiedigen waarbij agenten die deze hadden onderschreven hun volledige onafhankelijkheid als krediet– en verzekeringsmakelaar kunnen behouden.

Door het aanbieden van financiële aanmoedigingen zoals o.m. de CRELAN TROPHY (de voordelen als referentiekantoor), heeft CRELAN dus wel degelijk al haar agenten in de richting van exclusiviteit op het vlak van kredieten en preferentie van bepaalde verzekeringsproducten willen duwen.

Het Hof is zeer duidelijk in haar bewoordingen, nl. CRELAN heeft deze overeenkomst manifest ter kwader trouw én deloyaal uitgevoerd en bovendien éénzijdig de financiële voorwaarden gewijzigd.

CRELAN was gebonden door deze handelsagentuurovereenkomsten van betrokken CENTEA-agenten. De tegenargumenten van CRELAN werden door het Hof resoluut van tafel geveegd. Het beginsel van de uitvoering ter goeder trouw van overeenkomsten staat hierbij centraal, alsook de plicht van de principaal om zich in zijn relatie met de handelsagent loyaal te gedragen.

Het staat buiten kijf dat CRELAN de voormalige CENTEA-agenten financieel heeft benadeeld in vergelijking met voormalige LANDBOUWKREDIET-agenten.

Dit arrest is zonder twijfel een belangrijk precedent en geeft FVF meer slagkracht indien banken hun bankagenten (die tevens een activiteit als verzekeringsmakelaar dan wel kredietmakelaar combineren) onder druk zetten. Aan de onafhankelijkheid van de makelaar kan en mag niet worden geraakt!


Terug naar het nieuwsarchief