Gedragscode Gewaarborgd Inkomen

02-06-2017

Assuralia publiceert vandaag een nieuwe gedragscode om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dit wenst.

Hiermee wensen de verzekeringsmaatschappijen in te spelen op de recente pensioenhervorming waardoor men in de toekomst niet meer vóór zijn 63ste op pensioen zal kunnen gaan.

Heel wat verzekeringen ‘gewaarborgd inkomen’ hebben vandaag nog een looptijd tot de leeftijd van 60 jaar. Met deze gedragscode willen de verzekeringsmaatschappijen een oplossing aanreiken aan deze verzekerden die langer zullen moeten werken dan de eindleeftijd die vandaag voorzien is in hun verzekeringsdekking.

De gedragscode is van toepassing op alle verzekeringen gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen, zowel afzonderlijke verzekeringen als aanvullende waarborgen in een pensioenplan, die voorzien in een rente-uitkering en waarbij de huidige eindtermijn minimum 60 jaar en maximum 64 jaar bedraagt.

Voor deze verzekeringen engageren de verzekeringsmaatschappijen zich om een verlenging van de eindtermijn voor te stellen binnen de volgende grenzen:

  • De verzekering wordt verlengd tot minstens de wettelijke pensioenleeftijd;  
  • Er worden geen nieuwe medische formaliteiten gevraagd maar er kan wel  rekening gehouden worden met de individuele schadestatistiek van de betrokken verzekerde;
  • De verlenging kan gepaard gaan met een tariefverhoging;
  • Indien de verzekeringnemer de premie van de verlengde verzekering te duur vindt, zullen de verzekeringsmaatschappijen een alternatieve verzekering voorstellen (bv. met een langere carensperiode of een lagere rente); 
  • De verzekeringsmaatschappij beslist zelf of, en desgevallend onder welke voorwaarden, hij een verlenging voorstelt wanneer de betrokken verzekerde een lopend schadegeval heeft.

De gedragscode treedt in werking op 1 juni 2017, heeft een geldigheidsduur van 4 jaar en is van toepassing op alle verzekeringsmaatschappijen die lid zijn van Assuralia. De aanvraag tot verlenging dient bijgevolg ingediend te zijn vóór 1 juni 2021.

De gedragscode kan u terugvinden via deze link.
 


Terug naar het nieuwsarchief