Verzekeringssector neemt uitzonderlijke maatregelen om te reageren op financiële gevolgen van Covid-19

26-03-2020

Assuralia heeft ons meer informatie bezorgd over de maatregelen die de sector zal nemen om te reageren op de noodsituatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. FVF heeft helaas nog geen tijd gehad om de maatregelen in detail te analyseren. 

We kunnen u echter al wel meegeven dat de verzekeringsmaatschappijen hun maatschappelijke rol op zich nemen voor de bescherming van mens en economie. Daarom nemen zij krachtige maatregelen om de polishouders, die lijden onder de financiële moeilijkheden ten gevolge van de Covid-crisis, te ondersteunen. 

U kan hieronder de maatregelen nalezen.

Uitzonderlijke maatregelen van de verzekeringssector om de financiële gevolgen van Covid-19 op te vangen

De verzekeraars stellen alles in het werk om hun maatschappelijke rol als beschermer van personen en behoeder van de economie op te nemen. Zij treffen dan ook krachtige maatregelen om in eerste instantie hun meest kwetsbare verzekerden te helpen om de financiële moeilijkheden als gevolg van de Covid-19-crisis te boven te komen. Naast de sectorale maatregelen die hieronder beschreven staan, hebben de verzekeraars al tal van eigen initiatieven genomen waarbij zij de behoeften van hun cliënten en de specifieke kenmerken van hun producten in aanmerking nemen.

1. Bescherming van personen die tijdelijk werkloos zijn gesteld 

a. De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers
 
Wanneer een werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld, worden de door de werkgever gesloten dekkingen die deze werknemer geniet volgens de gebruikelijke regels opgeschort, als gevolg van de opschorting van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid is de werknemer normaal gesproken dus niet meer gedekt voor de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie. De opschorting van de dekking van deze laatste drie risico’s kan dramatische gevolgen hebben, zowel voor de werknemer zelf als voor zijn naasten. 
 
De verzekeringssector verbindt zich er uitzonderlijk toe om voor personen die tijdelijk werkloos zijn gesteld als gevolg van de Covid-19-crisis alle dekkingen te handhaven (pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) die zij genieten via de groepsverzekering (collectieve overeenkomst) die hun werkgever heeft gesloten (pensioen, overlijdensverzekering, invaliditeitsverzekering, hospitalisatieverzekering), en dit zonder bijkomende administratieve formaliteiten.  De betaling van de premies door de werkgever voor deze uitbreiding van waarborg wordt uitgesteld tot 30 september 2020.
 
Een belangrijke oproep aan de regering is dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet mag worden beschouwd als een ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.
 
b. De terugbetaling van hypothecaire kredieten en de daaraan verbonden verzekeringen
 
De verzekeraars verbinden zich tot een opschorting tot 30 september 2020 van de terugbetalingen, zowel in kapitaal als in intresten, van door verzekeringsondernemingen toegekende hypothecaire kredieten, alsook van de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering verbonden aan elk hypothecair krediet (toegekend door een bank of een verzekeringsonderneming) waarvan de terugbetaling werd opgeschort, voor zover de kredietnemer/verzekerde zijn financiële moeilijkheden door de Covid-19-crisis kan aantonen. Er moeten bewijsstukken worden verstrekt (bijvoorbeeld een attest van de werkgever), en om coherent te blijven zullen de voorwaarden voor toegang tot deze maatregelen dezelfde zijn als deze die de bankensector toepast in het kader van het akkoord dat met de regering werd gesloten. 
 
Wat de brandverzekeringen betreft die verbonden zijn aan een hypothecair krediet waarvan de terugbetaling werd opgeschort, kennen de verzekeraars een uitstel van betaling toe voor de premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, op verzoek van de verzekeringnemer en voor zover deze een bewijs levert van zijn tijdelijke werkloosheid door de Covid-19-crisis. 
 
c. Alle andere verzekeringen
 
De verzekeringssector nodigt elke verzekerde die door de Covid-19-crisis moeilijkheden ondervindt om zijn premies te betalen uit om contact op te nemen met zijn verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om een aan zijn situatie aangepaste oplossing te vinden. 
 
We herinneren u eraan dat de diensten van de Ombudsman beschikbaar blijven in deze tijden van crisis: www.ombudsman.as.

2. Bescherming van ondernemingen die zijn getroffen door de crisis 

a. Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen door de crisis
 
De werking van bepaalde verzekeringsdekkingen voor ondernemingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) voorziet reeds in maatregelen die een beperking van activiteiten opvangen via de betaling van provisionele premies in het begin van het jaar en een regularisatie van de premies op het einde van het jaar, zodat er rekening kan worden gehouden met de effectieve werkzaamheden van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.
 
Voor de andere verzekeringen van ondernemingen die hun activiteiten moeten staken krachtens de koninklijke besluiten van de regering, kennen de verzekeraars, op verzoek van de betrokken onderneming, een uitstel van betaling toe voor de premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020. Wat de eventuele maatregelen betreft voor de opschorting van overeenkomsten, krijgen deze ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken, rekening houdend met de tijdelijke onderbreking van de activiteiten. Eventuele maatregelen voor de opschorting van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van de stopzetting van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar.
 
b. Leningen aan de ondernemingen
 
Wat de lopende leningen aan de ondernemingen betreft, zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de vervaltermijnen tot 30 september 2020. Dit moratorium betreft de terugbetalingen in kapitaal en in intresten. Voor de toekenning van nieuwe leningen aan ondernemingen die deze nodig hebben, wordt – gezien het beperkte aantal gevallen dat door de verzekeringssector wordt behandeld – een doorverwijzing naar de bankensector voorgesteld, zodat de kredietnemer baat kan hebben bij het akkoord dat de regering en de bankensector hebben gesloten.

Via deze link kan u het persbericht ‘Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden' van Assuralia nalezen.

Uiteraard staat FVF tot uw beschikking voor al uw vragen en volgen wij de verdere ontwikkelingen van de situatie verder op. 


Terug naar het nieuwsarchief