Algemene Voorwaarden

Art. 1 FVF

FVF staat voor “FEDERATIE VOOR VERZEKERINGS- EN FINANCIËLE TUSSENPERSONEN”, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 250, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0408.383.064.

Art. 2 Voorrang van de Algemene Voorwaarden FVF

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, gelden de hierna vermelde bedingen en voorwaarden tussen FVF en de klant. Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, worden als niet-bestaande aanzien voor zover zij niet overeenstemmen met huidige Algemene Voorwaarden.

Elke door FVF aanvaarde opdracht impliceert dat de klant deze voorwaarden kent, begrijpt en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.

Art. 3 Facturatie – betalingstermijn – schadebeding – interesten

Facturen / Betalingsverzoeken (hierna: facturen) moeten binnen een termijn van 30 dagen na de datum betaald worden. Deze facturen zijn betaalbaar te Wommelgem. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant, behoudens bij overmacht, en zonder ingebrekestelling, een interest verschuldigd op het verschuldigde of het nog openstaande bedrag, gelijk aan de wettelijke interestvoet, vermeerderd met een som van 25 EUR ten titel van conventioneel schadebeding.

FVF behoudt zich het recht voor om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien FVF deze schade kan aantonen. FVF heeft het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere nog niet vervallen facturen. Alle invorderingskosten, ook aanmaningen, zijn ten laste van de klant.

Daarnaast zullen, bij niet-betaling op de vervaldag, alle lopende bestellingen en overeenkomsten worden geschorst en alle niet-vervallen facturen en bedragen onmiddellijk eisbaar worden, dit zonder ingebrekestelling door FVF, zonder dat de klant de mogelijkheid heeft tot schuldvergelijking.

Art.4 Beperking van aansprakelijkheid – overmacht

FVF gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout.

De aansprakelijkheid van FVF is steeds beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst tussen FVF en de klant, behalve ingeval van opzettelijke fout. Voor indirecte, immateriële of gevolgschade (o.a. winstderving,…) is FVF nooit aansprakelijk.

Bij overmacht is FVF niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan FVF haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van FVF die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. FVF verwittigt de klant binnen redelijke termijn van de overmacht en de gevolgen op haar verplichtingen.

Art. 5 Privacy

FVF behandelt de persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk en in overeenstemming met haar privacy policy zoals terug te vinden is op haar website http://www.fvf.be/nl/privacy

Art. 6 Nietigheid

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 7 Bevoegde rechtbank

Elke betwisting wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.