Privacy

De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, hierna FVF genoemd, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 250, die in dit kader optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Met deze verklaring informeren we u over het beleid van FVF voor de verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”).

In deze Privacyverklaring legt FVF uit welke informatie zij over u verzamelt, waar zij die informatie voor gebruikt en aan wie zij deze informatie doorgeeft. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

 

Persoonsgegevens in het bezit van FVF

Volgende persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door FVF verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan FVF verstrekt, onder andere via het toetredingsformulier, zoals:

  • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …
  • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, gerealiseerde vergoedingen, …
  • Inloggegevens gerelateerd aan gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, …

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de FVF website of via het FVF Forum voor FVF leden, onder andere:

  • Gegevens die u zelf invoert op het Forum zoals uw naam, e-mail, adresgegevens
  • Gegevens over uw surfgedrag, zoals cookies, type internet browser, type operating systems.

 

Verwerkingsdoeleinden

FVF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van intern beheer op basis van de contractuele relatie met u. Onder “intern beheer" wordt onder meer begrepen de administratie van de leden, de facturatie, de diensten, statistisch onderzoek alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit.

FVF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ook met het oog op de studie, de bescherming en de ontwikkeling van uw belangen als lid.  Deze taak werd FVF als erkende beroepsvereniging conform de wet op de beroepsverenigingen van 31 maart 1898 toegekend. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het lidmaatschap van FVF en de aan FVF toegekende taken zoals de administratie van de ledenvoordelen en het promoten van activiteiten van verzekeringstussenpersonen.

FVF verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor het aanbieden van haar diensten als beroepsvereniging en/of het organiseren van activiteiten ter promotie van de vereniging en de sector op basis van de contractuele relatie met u of op basis van het gerechtvaardigd belang te ondernemen.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen  uw persoonsgegevens aan derden worden overgemaakt, onder andere voor acties gekoppeld aan de ledenvoordelen van FVF, statistisch onderzoek en marketing. FVF garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de uw betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

In geval van gebruik door FVF van u persoonsgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste van rechtvaardiging, u te verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens. U kunt dit melden door een mail te sturen naar info@fvf.be.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Cookies

Op het Forum worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestandje dat vanop het Forum op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u het Forum raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van het Forum. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van het Forum kan vergemakkelijken. Dergelijke cookies kunnen door FVF geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

 

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Contactgegevens FVF

FVF
Autolei, 150
2160 Wommelgem
Tel.: 03 244 12 80
Ondernemingsnummer BEBE 0408.383.064
info@fvf.be

 

Versie 25 mei 2018