Privacy

De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, hierna FVF genoemd, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 250, die in dit kader optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Met deze verklaring informeren we u over het beleid van FVF voor de verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring legt FVF uit welke informatie zij over u verzamelt, waar zij die informatie voor gebruikt en aan wie zij deze informatie doorgeeft. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

Persoonsgegevens in het bezit van FVF

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door FVF verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

  • Gegevens die u rechtstreeks aan FVF verstrekt, onder andere via het toetredingsformulier, zoals:
    • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht …;
    • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, gerealiseerde vergoedingen …;
    • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord;…
  • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de FVF website, zoals gegevens over uw surfgedrag, zoals cookies, type internet browser, type operating systems.

Verwerkingsdoeleinden

FVF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van intern beheer op basis van de contractuele relatie met u. Onder “intern beheer” wordt onder meer begrepen de administratie van de leden, de facturatie, de diensten, statistisch onderzoek alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit.
 
FVF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ook met het oog op de studie, de bescherming en de ontwikkeling van uw belangen als lid.  Deze taak werd FVF als erkende beroepsvereniging conform de wet op de beroepsverenigingen van 31 maart 1998 toegekend. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het lidmaatschap van FVF en de aan FVF toegekende taken zoals de administratie van de ledenvoordelen en het promoten van activiteiten van verzekeringstussenpersonen.
 
FVF verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor commercieel gerelateerde doeleinden op basis van de contractuele relatie met u of op basis van het gerechtvaardigd belang te ondernemen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen  uw persoonsgegevens aan derden worden overgemaakt, onder andere voor acties gekoppeld aan de ledenvoordelen van FVF, statistisch onderzoek en marketing. FVF garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de uw betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

In geval van gebruik door FVF van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste van rechtvaardiging, u te verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens. U kunt dit melden door een mail te sturen naar info@fvf.be.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestand dat van de website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van de website kan vergemakkelijken. Dergelijke cookies kunnen door FVF geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Contactgegevens FVF

FVF
Autolei, 250
2160 Wommelgem
Tel.: 03 244 12 80
Ondernemingsnummer BE 0408.383.064

info@fvf.be

EXCLUSIEVE LEDENZONE EN FORUM

De website bevat een exclusieve ledenzone. Het betreft een zone die uitsluitend ter beschikking wordt gesteld aan FVF-leden, zijnde de verzekeringsmakelaars die lid zijn van FVF.

Het Forum is een platform dat binnen de exclusieve ledenzone door FVF aan haar leden ter beschikking wordt gesteld om elektronische ervaringsuitwisseling inzake hun beroepsactiviteiten mogelijk te maken.

Specifiek voor het gebruik van de exclusieve ledenzone en het Forum geven we u, naast de algemene informatie, volgende bijkomende informatie.

Gegevens die u zelf invoert op de exclusieve ledenzone en het Forum zoals uw wachtwoord, e-mailadres en adresgegevens kunnen op verschillende manieren door FVF verzameld en verwerkt worden.

Indien u een bericht plaatst op het Forum, zal uw e-mailadres, uw ondernemingsnummer, uw website, de naam van uw kantoor zichtbaar zijn voor de andere Forumgebruikers.

Op de exclusieve ledenzone en/of het Forum worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestand dat van de exclusieve ledenzone en/of het Forum op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de exclusieve ledenzone en/of het Forum raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de exclusieve ledenzone en/of het Forum. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van de ledenzone en/of het Forum kan vergemakkelijken. Dergelijke cookies kunnen door FVF geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat het plaatsen van cookies wordt geweigerd. Cookies worden enkel ten voordele van de gebruiksvriendelijkheid gebruikt. Ook zonder cookies kan u de exclusieve ledenzone en/of het Forum zonder problemen gebruiken.

OVERNAMEPLATFORM

De website bevat een overnameplatform. Dit is een door FVF aangeboden online dienst die er enkel in bestaat verkopers en/of kopers van een verzekeringsportefeuille in contact te brengen met respectievelijk geïnteresseerde kopers en/of verkopers van een verzekeringsportefeuille, met dien verstande dat de eventuele afwikkeling van een verkoop/koop in gelijk welke vorm niet tot de dienst behoort.

Specifiek voor het gebruik van het overnameplatform geven we u, naast de algemene informatie, volgende bijkomende informatie.

Alle gebruikers moeten eerst een profiel aanmaken. FVF-leden koppelen hun profiel aan hun lidmaatschap bij FVF door het invoeren van de inloggegevens die zij kregen van FVF om toegang te krijgen op de exclusieve ledenzone op www.fvf.be.

Enkel FVF-leden kunnen een verzekeringsportefeuille als gezocht opgeven. Zowel FVF-leden als niet-leden kunnen hun verzekeringsportefeuille te koop aanbieden. Elke gebruiker staat in voor het beheer van zijn eigen zoekertje.

De ingevulde gegevens bij gezochte verzekeringsportefeuilles zijn zichtbaar voor zowel FVF-leden als niet-leden. De ingevulde gegevens bij te koop aangeboden verzekeringsportefeuilles zijn enkel zichtbaar voor FVF-leden.

De gegevens die bij aanmaak van een profiel, bij koppeling van het lidmaatschap, bij het opgeven van een verzekeringsportefeuille als gezocht en bij het te koop aanbieden van een verzekeringsportefeuille worden ingegeven, kunnen op basis van de uitvoering van de overeenkomst door FVF verzameld en verwerkt worden.

Indien een verkoper (zowel FVF-lid als niet-lid) reageert op een gezochte verzekeringsportefeuille, geeft hij zijn naam, e-mailadres en bericht door. Deze reactie en gegevens zijn enkel zichtbaar voor de persoon die het zoekertje heeft geplaatst en worden enkel aan hem bezorgd. De koper heeft op dit moment de keuze om hier al dan niet op in te gaan. Enkel indien de koper ingaat op de reactie van de verkoper, worden de gegevens die hij heeft ingevuld uitgewisseld.

Indien een koper (enkel een FVF-lid) reageert op een te koop aangeboden verzekeringsportefeuille, geeft hij zijn naam, e-mailadres en bericht door. Deze reactie en gegevens zijn enkel zichtbaar voor de persoon die het zoekertje heeft geplaatst en worden enkel aan hem bezorgd. De verkoper heeft op dit moment de keuze om hier al dan niet op in te gaan. Enkel indien de verkoper ingaat op de reactie van de koper, worden de gegevens die hij heeft ingevuld uitgewisseld.