Disclaimer

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is eigendom van FVF.

Contactgegevens:
FVF
Autolei 250
2160 Wommelgem

Wettig erkende beroepsvereniging.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0408.383.064

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Uw toegang tot of het gebruik van deze site wordt beschouwd als uw uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik de site niet als u zich hiermee niet akkoord kan verklaren.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

4. EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van alle informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van FVF en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FVF. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van FVF of een derde te gebruiken.

5. GEEN GARANTIE OP VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID

De informatie die vermeld wordt op deze site of door partners aangeleverd wordt, is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site.
Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij is van computervirussen.

De informatie kan vanwege FVF op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie geen enkele garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan regelmatige actualisering. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand.
De informatie is evenmin aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. De informatie is niet bindend voor FVF, noch de regionale, noch de lokale overheden en/of rechtbanken en hoven, en vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de voornoemde overheden en/of rechtbanken en hoven het eens zullen zijn met deze informatie.

6. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites maar FVF draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. Deze links worden u louter informatief meegedeeld. FVF aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie verstrekt op externe websites, noch voor het beleid (zoals inzake privacy). FVF staat tevens niet garant voor de veiligheid van websites waarnaar verwezen wordt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van doorverwijzing van hyperlinks naar andere websites. Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze website voorstellen.
In geen geval kan FVF of haar partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kan FVF aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot de bestuurders en de medewerkers van FVF.
Indien en voor zover FVF ondanks bovenstaande bepaling aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van € 500.

7. COMMENTAREN EN COMMUNICATIE

Informatie die u aan FVF bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, email of via welke weg dan ook) mag niet worden beschouwd als confidentieel. FVF zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden, noch zal ze aansprakelijk zijn voor het gebruik of de onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van FVF en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

8. LEDENZONE

8.1. GEBRUIK LEDENZONE

De website bevat ook een exclusieve ledenzone. Het betreft een zone die uitsluitend ter beschikking wordt gesteld aan FVF-leden, zijnde de verzekeringsmakelaars die lid zijn van FVF.

Op de exclusieve ledenzone worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestand dat van de exclusieve ledenzone op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de exclusieve ledenzone. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van de ledenzone kan vergemakkelijken. Dergelijke cookies kunnen door FVF geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Zo worden cookies gebruikt om de taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

De toegang tot de ledenzone is enkel mogelijk door middel van een persoonlijke login en een persoonlijk paswoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van deze gegevens en moet elk misbruik ervan vermijden. Indien de gebruiker vaststelt dat de gegevens ongewild doorgegeven zijn aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn gegevens kan gemaakt worden, moet hij FVF hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. In geen geval zal FVF aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit elk misbruik van de persoonlijke gegevens.

Het gebruik van de exclusieve ledenzone is gelinkt aan het emailadres dat door de gebruiker aan FVF wordt opgegeven vóór het eerste gebruik van de ledenzone. Iedere wijziging in het emailadres dient onmiddellijk schriftelijk aan FVF meegedeeld te worden.
FVF behoudt zich het recht voor om wanneer bijzondere omstandigheden zulks vereisen een lid het recht tot toegang van de exclusieve ledenzone te ontzeggen. In dit geval zal zij het betrokken lid gemotiveerd informeren.
FVF behoudt zich eveneens het recht voor om te allen tijde het ter beschikking stellen van de exclusieve ledenzone aan haar leden stop te zetten. In dit geval verwittigt zij haar leden.

8.2 VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET FORUM

1. FVF FORUM

Onder het FVF forum wordt begrepen het platform dat binnen de exclusieve ledenzone door FVF aan haar leden ter beschikking wordt gesteld om elektronische ervaringsuitwisseling inzake hun beroepsactiviteiten mogelijk te maken. Hierna "forum".
Onder "gebruiker" wordt begrepen het FVF lid, dat gebruik maakt van het forum.

2. TOEGANG TOT HET FORUM

Het forum maakt deel uit van het exclusieve deel van de website dat enkel ter beschikking staat van de FVF-leden.
Uw toegang tot of het gebruik van het forum wordt beschouwd als uw uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde formaliteiten en voorwaarden.
FVF behoudt zich het recht voor om wanneer bijzondere omstandigheden zulks vereisen een lid het recht tot toegang van het forum te ontzeggen. In dit geval zal zij het betrokken lid gemotiveerd informeren.
FVF behoudt zich eveneens het recht voor om te allen tijde het ter beschikking stellen van het forum aan haar leden stop te zetten. In dit geval verwittigt zij haar leden.

3. GEBRUIK VAN HET FORUM

Bij het gebruik van het forum zal de gebruiker:
- enkel ervaringen uitwisselen die rechtstreeks betrekking hebben op zijn beroepsactiviteiten;
- zich ten aanzien van derden, waaronder collega's verzekeraars en FVF hoffelijk gedragen en zich - op straffe van integrale aansprakelijkheid - onthouden van iedere slechtmaking en kwaadsprekerij;
- de van toepassing zijnde sectoriële gedragsregels respecteren;
- de rubrieken waarin het forum is opgedeeld, respecteren.
- foto's noch bijlagen toevoegen aan het bericht.

4. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

FVF is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit op het forum en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte die voortkomt uit het gebruik van het forum.
De uitsluiting van aansprakelijkheid stekt zich mede uit tot de bestuurders en de medewerkers van FVF.
Indien en voor zover FVF ondanks bovenstaande bepaling aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot € 500.
De gebruiker zal FVF vrijwaren voor iedere vordering die naar aanleiding van bovenvermelde gevallen lastens FVF wordt ingesteld.

9. PRIVACY

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan deze goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. U kan deze hier raadplegen.

10. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Antwerpen, België.