Bijgewerkte informatiebrochure over de bijzondere mechanismen

14-11-2022

Regelgevend kader
 
Na de publicatie door de Nationale Bank van België van haar circulaire van 6 juli 2021 over de bijzondere mechanismen was er een herziening nodig van de sectordocumentatie over deze mechanismen.

De circulaire legt de verzekeringsondernemingen een preventiebeleid op dat de uitbouw van ‘bijzondere mechanismen’ moet verhinderen. Onder bijzondere mechanismen wordt verstaan: elk door een verzekeringsonderneming opgezet procedé dat afwijkt van de normale verzekeringspraktijk, met als doel of gevolg fiscale fraude door derden (meestal het cliënteel) mogelijk te maken of te bevorderen.
 
Sectorale context
 
In de Sectorcode inzake de distributie van financiële producten, opgesteld in overleg met de federaties van tussenpersonen, is al sinds jaar en dag een apart hoofdstuk aan deze bijzondere mechanismen gewijd. De recentste versie van deze sectorcode dateerde inmiddels van 5 februari 2013. In overeenstemming met de betrokken federaties werd besloten de sectorcode in kwestie te schrappen omdat de hoofdstukken 1 en 4 ervan ondertussen zijn achterhaald, terwijl voor hoofdstuk 2 de nieuwe AML-code in de plaats gekomen is. Hoofdstuk 3, gewijd aan de bijzondere mechanismen, wordt nu op zijn beurt vervangen door een informatiebrochure die u als bijlage vindt.
 
Nieuwe informatiebrochure over de bijzondere mechanismen
 
Deze informatiebrochure verduidelijkt wat onder ”bijzondere mechanismen” wordt verstaan, geeft concrete voorbeelden van “bijzondere mechanismen” uit de bovengenoemde circulaire en omschrijft pistes om dergelijke mechanismen te bestrijden.
 
Teneinde het opzetten van “bijzondere mechanismen” - die fiscale fraude door cliënten in de hand werken - te voorkomen, zal de verzekeringstussenpersoon er onder meer op toezien:
 

  • de fiscale richtlijnen en regels strikt toe te passen;
  • geen documenten of polissen te antidateren;
  • geen onjuiste attesten of verklaringen af te leveren;
  • overeenkomstig de informatie ontvangen van de verzekeringsonderneming, aan diens cliënten correcte informatie te verschaffen over de premieaftrek;
  • overeenkomstig de informatie ontvangen van de verzekeringsonderneming, hen duidelijk te informeren over de taxatie van de verzekeringsprestaties;
  • niet mee te werken aan montages die het omzeilen van successierechten beogen.

Terug naar het nieuwsarchief