Deontologische code

FVF en de andere makelaarsfederaties (BVVM en Feprabel) hebben in dialoog met Assuralia de sectorale gedragsregels van verzekeringstussenpersonen en de sectorale gedragsregels van de verzekeringsondernemingen opgesteld.

De bepalingen zijn echter (nog) niet afdwingbaar. Door het feit dat deze regels sectoraal aanvaard zijn, kunnen ze in de beoordeling van klachten als referentiepunt gebruikt worden voor de Ombudsman van de Verzekeringen en door de rechters in geval een gerechtelijke procedure.

1. Gedragsregels tussenpersoon

Deze gedragscode bepaalt de regels waaraan de verzekeringstussenpersonen zich moeten houden ten opzichte van hun verschillende partners: de consumenten, de verzekeringsondernemingen, de concurrenten, de personeelsleden, de aandeelhouders en de overheid. Door blijk te geven van integriteit, loyaliteit en eerlijkheid in zijn relaties met de anderen, draagt de verzekeringstussenpersoon o.a. bij tot de valorisatie van het imago van een beroep.

2. Gedragsregels verzekeringsonderneming

Deze gedragscode bevat de regels die de verzekeringsondernemingen moeten naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, namelijk de verbruikers, de tussenpersonen, de concurrentie, de personeelsleden, de aandeelhouders en de overheid. Door zich in die relaties integer, loyaal en eerlijk op te stellen, bevordert de verzekeringsonderneming onder meer het imago van een sector.